Hvert år i starten af andet kvartal afvikles Foreningen af Danske Vinavleres generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed. Ifølge vedtægterne skal den afholdes “et centralt sted i Danmark, svarende til medlemskarens geografiske spredning”, og det har betydet, at det efterhånden nærmest er blevet en tradition, at den foregår på Fyn.

Det har været praksis i nogle år, at generalforsamlingen følges af et fagligt oplæg. Deltagerne har således normalt mulighed for et “gratis” mini-seminar i tilgift, hvis ikke selve generalforsamlingen går væsentligt ud over den fastsatte tid.

Der indkaldes til generalforsamlingen ved annoncering i Vinpressen samt her på foreningens hjemmeside. Med indkaldelsen følger dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest tre uger før generalforsamlingen; men dato og sted for generalforsamlingen offentliggøres dog normalt i medlemsbladet allerede i slutningen af det foregående år.

Dagsordenen for de enkelte generalforsamlinger tager udgangspunkt i vedtægternes krav om følgende punkter som minimum:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsordenen.
4. Udnævnelse af stemmetæller.
5. Beretning for det forløbne år.
6. Regnskab for det forløbne år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Budget for næste år og fastsættelse af kontingentets størrelse.
9. Valg af
a) Formand, ulige år.
b) Kasserer, lige år.
c) Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år.
d) 2 suppleanter, valgt for 1 år.
e) 1 revisor, valgt for 2 år.
f) 1 revisor suppleant, valgt for 1 år.
10. Eventuelt.

På alle generalforsamlinger udformes et beslutningsreferat, som underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent.