Skip to content

I 2018 godkendte generalforsamlingen en fusion mellem FDV, Danske Vingårde, Dansk Forum for Frugtvin og Danske Mjødbryggere. FDV er derfor i dag en sammenslutning af medlemmer, som har vinavl, produktion af vin, frugtvin og cider, samt mjødbrygning, specielt i Danmark, som interesse.

Som er naturlig følge af denne fusion, er der blevet arbejdet med en ny Mission, Vision og Strategi, og den blev fremlagt på generalforsamlingen i 2020. Der er tale om en plan, som rækker 10 år frem i tiden, og som løbende vil blive evalueret og justeret.

FDV’s Mission, Vision og ikke mindst Strategiens handleplaner indebærer, at bestyrelsen må trække på flere ressourcer, end der i dag er tilgængelige. Hvis foreningen skal nå i mål med sin Mission, Vision og Strategi, skal der trækkes i samme retning blandt samtlige medlemmer, det være sig det helt nye hobbymedlem eller det veletablerede erhvervsmedlem. Derfor vil bestyrelsen løbende opfordre medlemmerne til at bidrage i tid og rum med den ekspertise og de kompetencer den enkelte besidder inden for en specifik aktivitet.

Mission

 • Gennem ny viden og vidensdeling blandt foreningens medlemmer fortsat at højne kvaliteten af dansk produceret vin, frugtvin, cider og mjød.
 • At være interesse- og brancheorganisation for såvel hobby- som erhvervsmedlemmer.
 • At fremme forbrugernes kendskab til og interesse for dansk produceret vin, frugtvin, cider og mjød.

Vision

Visionen beskriver foreningens arbejde frem til år 2030. Visionen er opdelt i hhv. en foreningsvision og en branchevision:

Foreningsvisionen:

Alle med interesse i avl og/eller produktion af vin, frugtvin, cider og mjød, er medlemmer i foreningen, som bistår dem med den hjælp, der er ønsket – uanset medlemskategori.

Branchevisionen:

Alle danskere kender og prioriterer at drikke lokale danske vine, herunder frugtvine, cider og mjød.

Strategi

FDV vil opnå sin vision v.h.a. en plan, der i tre faser opstiller delmål for foreningens arbejde. De tre faser er:

Fase 1: På kort sigt (1 – 4 år).
Fase 2 : På mellemlang sigt (3 – 6 år).
Fase 3: På lang sigt (5 – 10 år).

Aktiviteter

Bestyrelsen og dens udvalg arbejder målrettet mod at opfylde ovenstående mission. Det betyder, at bestyrelsen stiller alle medlemmer lige, så de har det samme udbytte af medlemskabet, uanset på hvilket avls- eller produktionsstadie det enkelte medlem befinder sig.

Foreningen har hidtil arbejdet målrettet mod at støtte medlemmernes behov for videnopbygning og -deling, socialt samvær, markedsføring af dansk vin og andet i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Derfor kan såvel Hobby- som Erhvervsmedlemmer allerede nu trække på alle nedenstående aktiviteter i det omfang, den enkelte ønsker dette.

 1. Socialt fællesskab ud fra en fælles interesse
 2. Personlig erfarings- og vidensdeling
 3. Fælles medier
  1. Sociale medier (Facebook, Instagram m.m.)
  2. Hjemmesiden
  3. Vinavlerforum
  4. Fag- og foreningstidsskrift (Vinpressen)
 4. Kurser og uddannelse, herunder
  1. Mentorordning, som vejler medlemmer både om det grundlæggende indenfor vinavl, gæringsprocesser og om mulighederne for yderligere information
  2. Kurser omhandlende grundlæggende viden og praktisk arbejde for nye vinavlere og -producenter, f.eks. anlæggelse af en vinmark, anskaffelse af udstyr og grundlæggende vinificering
  3. Kurser, med sigte på produktion af komplekse produkter.
  4. Analyse og vurdering af medlemmernes produkter i tilknytning til Vinskue.
 5. Større arrangementer
  1. Dansk Vinskue
  2. FDV vinterseminar
  3. Dansk Vindag
  4. Mjødens Dag
 6. Støtte til udvikling og forskning
 7. Støtte til etablering af produktionsfællesskaber
 8. Internationale samarbejder
 9. Funktion som brancheorganisation, myndighedskontakt, herunder råd og vejledning om, samt adgang til:
  1. Regler og bestemmelser
  2. Kontakt til myndigheder
  3. Branchekode
  4. FDV’s koordinering og formidling af succeshistorier til offentligheden
  5. FDV’s marketingsaktiviteter vedr. f.eks. vinsmagningspakker til vinklubber og relationer til Dansk Sommelier Forening
  6. Forskningsmateriale og høstrapporter
  7. Artikler i vinpressen og på www.vinavl.dk med et højt fagligt indhold
 10. Samarbejde om markedsføring, distribution og forhandling
  1. Flere – nye – samarbejdspartnere
  2. Offentligt skue/-show af medlemmernes produkter
  3. Ride på ”Køb lokalt”-bølge
  4. Gøre dansk vin, frugtvin, cider og mjød kendt inden- og udenlands
  5. Kvalitetsordning/mærkningsordning for de kommercielle medlemmers produkter

Operationalisering

FDV vil operationalisere sine visioner gennem en række overordnede målsætninger. Denne operationalisering skal føre til, at FDV tilbyder medlemmerne motiverende og relevante medlemsmuligheder og derigennem skaber en effektiv forening med aktive medlemmer.

 • Er informations- og inspirationskilde for medlemmerne og for andre med interesse for området gennem videndeling på foreningens hjemmeside og i medlemsbladet.
 • Yder støtte til forskning og udvikling inden for fremstilling af vin, frugtvin, cider samt mjød.
 • Udvikler og afholder kurser, seminarer og smagsvurderinger.
 • Repræsenterer medlemmernes interesser over for myndigheder, organisationer og andre med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår i overensstemmelse med foreningens politik.
 • Fremmer et kollegialt forhold med aktiv vidensdeling mellem medlemmerne og herigennem styrke sammenholdet og den gensidige respekt og entusiasme inden for foreningen.
 • Sikrer kommunikation via egne og offentlige medier om danske vingårde, dansk vin, producenter af vin, frugtvin, cider og mjød .
 • Udvikler arrangementer med smagninger for offentligheden og fagfolk indenfor HORECA bl.a. gennem åben vingård, mjødens dag, deltagelse i vinarrangementer og andre relevante arrangementer
 • Udvikler og støtter fælleskaber mellem producenter og forbrugere.
 • Bliver en anerkendt som brancheorganisation af såvel myndigheder og organisationer som af vin- og frugtvinavlere samt mjødbryggere.
 • Fremmer udvikling af såvel Hobby- som Erhvervsområderne.
 • Videreudvikler målsætningen om, at alle medlemmer kan identificere sig selv i flertallet af de aktiviteter, foreningen allerede nu udbyder, og føler en samhørighed med foreningens arbejde.

Strategien delmål

FDV’s bestyrelse med udvalg og på sigt Lokalgrupper vil fortsætte med at udvikle de stærke sider i foreningen og udforske de identificerede muligheder. Nedenstående delmål er afledt af foreningens nye sammensætning, og er derfor nye eller styrkede områder, der vil kræve en særlig fokus.

 1. Der afholdes et årligt offentligt/åbent for offentligheden vinshow af præmierede kommercielle vine, frugtvine og mjød mindst to steder i Danmark.
  Ansvarlig: Marketingsudvalg
  Status:
  Den 29/3-2021: Delvis opnået i 2020: Udstilling i Tivoli i september 2020, samt sikret dansk vins deltagelse ifm. danmarksmesterskabet i Sommelier 2020 med sponsoreret vin.

 2. Udarbejde en politik for uddannelsestilbud til foreningens medlemmer
  Ansvarlig: Medlemsplejeudvalg
  Status:
  Den 1/4-2021: Opnået for begynderniveauet, idet der er fremstillet en kursusplan for et begynderkursus med 6 moduler. Der er 42 på kursus i 2021.

 3. FDV har en stand med deltagelse af medlemmer i food fares og lign. mindst 5 steder i Danmark
  Ansvarlig: Marketingsudvalg

 4. FDV har iværksat en marketingskampagne overfor leverandører til restauranter og kursus/konferencecentre for promovering af Dansk Vin medlemsprodukter
  Ansvarlig for behovs- og SWOT-analyse:  Marketingsudvalg
  Ansvarlig for nyhedsbrev og tilmelding: Presseudvalg

 5. Udvikling af materialer til en udstillingsstand (beachflag, posters og lign.)
  Ansvarlig: Marketingsudvalg
  Status:
  Den 29/3-2021: Delvis opnået i 2020: Prototyper udarbejdet ifm. udstilling i Tivoli.
 6. Gøre sommelierer og restauratører til ambassadører for Dansk Vin
  Ansvarlig: Presseudvalg

 7. Gennemføre et årligt landsdækkende Åben vingård-arrangement
  Ansvarlig: Presseudvalg
  Status:
  Den 29/3-2021: Gennemført den 19/9-2020 og planlagt til den 4/9-2021.

 8. Deltage i planlægningen af en årlig Mjødens dag
  Ansvarlig: Erfa gruppe MJØD

 9. Etablere samarbejder med universiteter og forskningsenheder
  Ansvarlig vedrørende hvem og hvor meget: Bestyrelsen
  Ansvarligvedrørende implementering: FoU udvalg

 10. Udvikle myndighedsrelationer
  Ansvarligvedrørende implementering: Offentlige myndighedsudvalg
  Status:
  Den 29/3-2021: Udført. To årlige møder med Fødevarestyrelsen aftalt. Arbejdsopgaver for 2021 defineret.

 11. Udvikling af relationer til associerede organisationer f.eks. Biavlerne, gartneriforeningen, bær og frugtavlere
  Ansvarlig vedrørende hvem og hvor meget: Bestyrelsen
  Ansvarligvedrørende implementering: FoU udvalg

 12. Relationer og regelregime ved opstart af en kommerciel vingård
  Ansvarlig vedrørende hvilke regler og forordninger: Bestyrelsen
  Ansvarligvedrørende implementering: Offentlige myndighedsudvalg

 13. Lokalgruppestrukturen optimeres, så den dækker hele landet, og så formandsrollen er klart defineret.
  Ansvarlig: Lokalgrupperne

 14. Relationer mellem bestyrelsen og Lokalgrupperne styrkes
  Ansvarlig: Formanden

 15. Nye medlemmers introduktion til FDV /procesbeskrivelse
  Ansvarlig for udarbejdelse af processen: Bestyrelsen
  Ansvarlig for implementering og gennemførelse: Sekretariatet
  Status:
  Den 29/3-2021: Marketingudvalget: Procedurer aftalt.

 16. Oprette en funktionalitet på hjemmesiden, der muliggør abonnement på et FDV-nyhedsbrev
  Ansvarlig: Redaktør / webmaster / sekretariat
  Status:
  Den 28/3-2021: Tilmelding til et FDV-nyhedsbrev på hjemmesiden, og udsendelse via Mailchimp er implementeret og klar til at blive taget i brug.

 17. Optimering af IT-funktionerne (hjemmeside/webshop/vinskueprogrammet)
  Ansvarlig: WEB-master / sekretariatet
  Status:
  Den 28/3-2021: Vinskueprogrammet er optimeret, så det nu kan håndtere både druevin, frugtvin, mjød og cider, både mht. dommerbedømmelse, logistik og formidling af analyseresultaterne.
  Den 28/3-2021: Hjemmesiden udvikles løbende. Blandt de forbedringer, der er foretaget hidtil kan nævnes: Digitalisering af tidligere numre af Vinpressen og tilhørende søgefunktion. Dette arbejde er ikke færdigt og vil fortsætte i 2021. Større synliggørelse af foreningens aktiviteter. Omlægning af vidensdatabasen så den i højere grad tilgodeser FDV’s målgrupper.

 18. Udvikling af et Årshjul med aktiviteter på bestyrelses-niveau, på Lokalgruppe niveau og på forenings niveau.
  Ansvarlig: Ole Stauning
  Den 9. november 2021: Første udgave oprettet af Kurt Christiansen og lagt på hjemmesiden: https://vinavl.dk/foreningen/fdv-aarshjul

 19. Udarbejde en ”Jobbørs”, en oversigt over, hvem kan gøre hvad for FDV, samt hvem har behov for hvilken hjælp
  Ansvarlig for udvikling af processen: Webmaster
  Ansvarlig for implementering: Webmaster
  Den 1. april 2021: Lagt på hjemmesiden https://vinavl.dk/foreningen/frivillig

 20. Undersøgelse af, hvordan kan det enkelte medlem se sig selv som et aktivt medlem i foreningen
  Ansvarlig for oplæg til bestyrelsen medio 2020: Medlemsplejeudvalg

 21. Ny budget procedure, hvor udvalg, Lokalgrupper og ERFA-grupper årligt melder ind mht. forventet aktivitetsniveau og afledt økonomi                                                                                                      
  Ansvarlig for indhentning: Kasserer

 1. Udvikling af en Mentor-proces, som beskriver, hvorledes et medlem kan søge/få støtte på definerede områder.
  Ansvarlig: Medlemsplejeudvalg

 2. Hjemmesiden udvikles yderligere med et attraktiv Vinavlerforum, og anvendelse af Facebook styrkes
  Ansvarlig: Web-udvalg

 3. Hjemmesiden udbygges til at indeholde sider fra de enkelte Lokalgrupper og ERFA-grupper.
  Ansvarlig: Web-udvalg

 4. Lettere tilmeldingsproces ved diverse ikke-FDV-arrangementer (Havens dag, Dyreskuer og lign.) (MobilPay eller lign.)
  Ansvarlig: Sekretariatet
  Status:
  Den 1/4-2021: Billetsystem, der kan anvendes til at sælge billetter til personer, der ikke er medlem af FDV, er klar til at blive taget i brug. Winkas kan ikke håndtere salg af billetter og kun salg til medlemmer.

 5. Udvikle relation mellem FDV og vinklubber gennem vinhandlere.
  Ansvarlig: Marketingsudvalg

 6. Initiere vingårdsbesøg/busture for offentligheden
  Ansvarlig: Marketingsudvalg

 7. Genoplive tankegangen omkring andelsbevægelsen for både hobby- og erhvervsmedlemmer.
  Ansvarlig vedrørende behovsanalyse: Redaktionsudvalg
  Ansvarlig vedrørende implementering: Medlemsplejeudvalg

 8. Relationerne til turistorganisationer udvikles.
  Ansvarlig: Presseudvalg

 1. Arbejde for etablering af formaliserede uddannelser indenfor for vinavl og vinfremstilling, gennem samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner (f. eks universitet, professionshøjskole og erhvervsskole).
  • Ønolog lignende uddannelse, som speciale/overbygning på fødevare kandidatuddannelse (universitet).
  • Speciale i vinproduktion ved procesteknolog uddannelse (professionshøjskole/erhvervsakademi)
  • Specialisering i vindyrkning på gartneruddannelse (erhvervsskole)
   Ansvarlig: FoU