Skip to content

§1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Dansk Vin, stiftet 13 juni 1993.
Foreningens hjemsted er sekretariatets placering.

§2 Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser:

 1. Gennem ny viden og vidensdeling blandt foreningens medlemmer fortsat at højne kvaliteten af dansk produceret vin, frugtvin, cider, mjød, samt destillater heraf.
 2. At være interesseorganisation for såvel hobby- som erhvervsmedlemmer, samt brancheorganisation for erhvervsmedlemmer.
 3. At fremme forbrugernes kendskab til og interesse for dansk produceret vin, frugtvin, cider, mjød samt destillater heraf.

§3 Medlemsforhold

Stk. 1 Medlemsoptag

Som medlemmer kan optages fysiske personer og juridiske personer (virksomheder). Disse har lige rettigheder i foreningen. Medlemskabet regnes fra tidspunktet for indbetaling af kontingentet.

En virksomhed skal mindst have et medlemskab med angivelse af en person som tegner virksomheden. Hvis virksomheden har flere indehavere, kan øvrige indehavere optages som personmedlemmer.

Det påhviler medlemmerne at informere foreningens sekretariat, hvis betingelserne for deres medlemskab ændres.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel. Medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på tilbagebetaling af kontingent.

Stk. 2 Eksklusion

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt det efter bestyrelsens skøn på graverende vis har overtrådt bestemmelserne i nærværende vedtægter, har været medvirkende til at nedsætte branchens omdømme eller ikke har efterlevet aftaler truffet skriftligt i bestyrelsen. Eksklusionen, der kan være tidsbegrænset, skal vedtages af bestyrelsen med 2/3 majoritet og kan indbringes for førstkommende generalforsamling, hvor beslutningen kan omgøres, såfremt dette vedtages med 2/3 majoritet af de stemmeberettigede.

Herudover kan et medlem uden videre varsel slettes som medlem af foreningen i tilfælde af kontingent-restance udover 60 dage fra påkrav.

Stk. 3 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen baseret på et budget for foreningens samlede aktiviteter. Kontingentet for det enkelte medlem består af et fast årligt grundbeløb.

For virksomheder/kommercielle producenter fastsættes et tillægskontingent gradueret efter størrelsen af virksomhedens produktion. Tillægskontingentets størrelse fastlægges ved den årlige generalforsamling. De for kontingent-beregningen nødvendige oplysninger skal senest 1. februar meddeles til foreningens sekretariat.

Kontingentet opkræves forud og betales én gang årligt.

Stk. 4 Medlemsrettigheder og -pligter

Medlemmerne er berettigede til udadtil at angive medlemskabet samt at anvende foreningens logo efter nærmere angivne retningslinjer.

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love og til at leve op til dens formålsbestemmelser. Virksomheder er forpligtede til at afgive de af bestyrelsen krævede oplysninger, herunder oplysninger til relevante produktions- og markedsstatistikker.

§ 4. Arbejdsudvalg og struktur

Bestyrelsen kan oprette eller nedlægge arbejdsudvalg efter behov. For hvert arbejdsudvalg udarbejdes et kommissorium, som indeholder retningslinjerne for udvalgets arbejde, herunder formand- og medlemskab, økonomi samt afrapportering i forhold til foreningen.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformænd, en bestyrelsesrepræsentant samt øvrige udvalgsmedlemmer. Det tilstræbes at de forskellige interessegrupper i foreningen (f.eks. hobby og kommercielle producenter) repræsenteres i alle udvalgene. Arbejdet i udvalgene sker i henhold til ovennævnte kommissorium, som revideres årligt af bestyrelsen i samråd med de respektive udvalgsformænd.

§5 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse er den på generalforsamlingen valgte bestyrelse på 7 medlemmer.

Det tilstræbes, at medlemmerne i bestyrelsen repræsenterer Danmark svarende til vinavlens geografiske fordeling. Desuden tilstræbes det, at både hobby og kommercielle interesser er præsenteret herunder også produkttype.

Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Der vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen fremsender med indkaldelse til generalforsamling forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg til bestyrelsen kan alene ske blandt de fremmødte, som er valgbare, med mindre generalforsamlingen af særlige årsager måtte dispensere for fremmøde.

Såfremt formanden eller kassereren afgår i valgperioden, skal bestyrelsen konstituere en anden, indtil valg kan finde sted. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder den suppleant valgt med det højeste stemmetal indtil førstkommende generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§6 Bestyrelsesarbejdet

Stk. 1 Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent, eller når tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. For alle bestyrelsesmøder optages et beslutningsreferat. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2 Tegning og fuldmagt

Formanden tegner foreningen alene, undtagen i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og værdipapirer, som kræver tegning af både formand og kasserer.

Køb og salg af fast ejendom skal før bindende aftaler indgås godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal.

Formanden kan til foreningens normale drift give næstformanden eller kassereren fuldmagt til at tegne foreningen alene, ligesom sekretariatet kan meddeles prokura indenfor et af bestyrelsen fastlagt maksimumbeløb.

Stk. 3 Foreningens daglige drift

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen, kan bestyrelsen etablere et sekretariat eller indgå aftale med anden part om drift gennem et fælles sekretariat.

Bestyrelsen ansætter en redaktør som samtidig er formand for redaktionsudvalget. Redaktionsudvalget er selvsupplerende.

§7 Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Oplæg til budgetter (og kommissorier) for de faste udvalg forelægges generalforsamlingen som et led i godkendelsen af næste års budget. Bestyrelsen har bemyndigelse til efter forhandling med udvalgenes formænd at fastlægge udvalgsbudgetterne endeligt indenfor rammerne af det overordnede budget.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at 1 revisor er på valg hvert år. Dog vælges revisorsuppleanten for 1 år.

Foreningens revisorer er kritiske lægmænd, der hvert år reviderer foreningens regnskab. Revisorernes arbejde er ulønnet.

Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Regnskabet skal herefter gennemgås af en ekstern revisor, såfremt ikke mindst en af de valgte revisorer er uddannet revisor.

§8 Generalforsamlingen

Stk. 1 Annoncering

Generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har lige adgang, er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal et centralt sted i Danmark. Bestyrelsens formand indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 21 dages og højst 4 måneders varsel ved annoncering i medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside (www.vinavl.dk). Med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen. Dato og sted for generalforsamlingen offentliggøres dog normalt i medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside (www.vinavl.dk) mindst 2 måneder før generalforsamlingen.

Foreningens regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside (www.vinavl.dk) mindst 21 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Afholdelse

Forhandlingerne ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen udenfor bestyrelsen. Afstemningerne gennemføres normalt ved håndsoprækning.

Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer, der senest 7 dage før generalforsamlingen har betalt kontingent til foreningen for indeværende år.

Alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Anmodning om skriftlig afstemning skal efterkommes, såfremt den støttes af mindst 1/10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

På den ordinære generalforsamling, og i øvrigt når andet ikke er foreskrevet i disse vedtægter, træffes alle beslutninger med almindeligt stemmeflertal.

Valg af den del af bestyrelsen, der er på valg, foregår ved afstemning blandt individuelt opstillede personer, hvor de opstillede erklærer at ville acceptere valg og præsenterer sig. Hvis der er opstillet mere end det krævede antal personer, kan medlemmerne ved skriftlig afstemning afgive et antal stemmer svarende til antallet af poster, der kan vælges bestyrelsesmedlemmer til, på de opstillede kandidater, idet der dog kun kan afgives 1 stemme på en kandidat. Stemmerne optælles, og kandidaterne opstilles efter stemmeantal. De personer, der har opnået flest stemmer, er valgt.

Valg af 2 suppleanter foregår efter samme procedure, idet valg mellem mere end 2 opstillede kandidater foregår ved skriftlig afstemning, hvor der kan afgives op til 2 stemmer på de opstillede kandidater, idet der dog kun kan afgives 1 stemme på en kandidat.

Valg af formand eller kasserer foregår efter samme procedure. Hvis flere kandidater er opstillet, vælges ved skriftlig afstemning den person på en kandidatliste, som opnår flest stemmer.

Ved eventuel stemmelighed mellem kandidater foretages omvalg blandt disse.

Stk. 3 Forslag fra medlemmerne

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på en generalforsamling, fremsendes i skriftlig form per brev eller E-mail, så de er formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag samt bestyrelsens beretning refereres samlet på foreningens hjemmeside (www.vinavl.dk) senest 7 dage før den ordinære generalforsamling, ligesom bestyrelsens beretning og de indkomne forslag omdeles på generalforsamlingen.

Stk. 4 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsordenen.
 4. Udnævnelse af to stemmetællere.
 5. Bestyrelsens beretning for foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling.
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Fremlæggelse af budget for næste år og fastsættelse af kontingenternes størrelse.
 9. Valg af:
  a) Formand, ulige år.
  b) Kasserer, lige år.
  c) Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år.
  d) 2 suppleanter, valgt for 1 år.
  e) 1 revisor, valgt for 2 år.
  f) 1 revisor suppleant, valgt for 1 år.
 10. Eventuelt.

Stk. 5 Referat

Over det passerede på generalforsamlingen udformes et beslutningsreferat, som underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 21 dage efter Generalforsamlingen.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når det forlanges af mindst 50 medlemmer i en til bestyrelsens formand stilet skrivelse. En sådan skrivelse skal samtidig indeholde en begrundet redegørelse for, hvad der ønskes behandlet.

Senest 8 dage efter modtagelsen af en sådan skrivelse skal formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail til det enkelte medlem. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen.

§10 Vedtægtsændringer

Forandring i disse vedtægter kan alene ske på en generalforsamling, og kun med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers tilslutning.

§ 11 Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, hvortil er fremmødt mindst ¼ af foreningens medlemmer, og hvor mindst ¾ af de fremmødte medlemmer tilslutter sig beslutningen om opløsning.

Er fremmødet blandt medlemmer på mindre end ¼, men tilslutningen mindst den ovenfor angivne, indkaldes der efter senest 8 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som det eneste punkt på dagsordenen. På denne generalforsamling kan beslutningen om foreningens opløsning træffes med ¾ flertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue med almindeligt stemmeflertal.

Således vedtaget enstemmigt den 13. juni 1993 på den stiftende generalforsamling i Odense med ændringer og tilføjelser vedtaget på de ordinære generalforsamlinger den 24. juni 2000, den 1. juni 2002, den 17.april 2010, den 22. april 2017, den 7. april 2018, den 11. maj 2019 og den 6. september 2020.