skip to Main Content

Lokalgruppe landsmøde januar 2016

Det traditionelle årlige landmøde i Foreningen af Danske Vinavlere mellem repræsentanter fra ERFA-/lokalgrupperne og bestyrelsen blev afholdt lørdag den 16. januar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Mødet indledtes med, at FDV’s formand Knud Zangenberg bød velkommen og fremlagde dagsordenen.

Ny lokalgruppestruktur
Søren Kofoed Nielsen og Ole Stauning fremlagde et oplæg til drøftelse. Udgangspunktet for strukturarbejdet er fortsat det materiale, der blev udarbejdet af Leif Ganderup og Ole Stauning ud fra input fra ERFA-/lokalgrupperne på de seneste to landsmøder. Et af de problemer, som strukturændringen sigter på at løse, er at der er stor forskel på aktiviteten i forskellige områder af landet. Ud fra den konstatering kan der være behov for større regioner, som giver mulighed for større arrangementer og for aktiviteter, der afvikles forholdsvis tæt på alle medlemmer for at gøre det nemmere for dem at deltage. Bestyrelsen kan og vil medvirke til at skabe mindst et årligt arrangement i hver region og være med til at skabe rammer for øget aktivitet, men det skal også være baseret på lokale initiativer. Danske Vingaarde har udtrykt interessere i et lokalt samarbejde, og mange erhvervsvingårde har lokaler m.v. som kunne være velegnede til regionale medlemsmøder, og der kan vises rundt i vinmark og kælder, hvilket altid er et godt udgangspunkt for en snak mellem deltagerne. Hensigten er bestemt ikke at ødelægge noget af det, der fungerer godt i dag og heller ikke at overbelaste velfungerende lokale ildsjæle, så aktiviteterne går i stå. ERFA-grupperne kan fortsætte uændret, selv om der gennemføres ny lokalstruktur. Disse grupper er typisk tidsbegrænsede, opstået omkring ildsjæle, og de bør nedlægges, når aktiviteten i dem ophører. Det er tanken, at regionerne skal fungere som små foreninger med en formand og et forretningsudvalg med mindst et yderligere medlem. Det er dog ikke tanken, at der skal opkræves kontingent i regionen, idet FDV vil yde økonomisk støtte til regionale arrangementer indenfor visse rammer. Der skal evt. laves vedtægter og et ”hjemsted” for regionen, som derved muligvis kan få adgang til ”gratis” kommunale mødelokaler.
Man bliver så fremover som medlem automatisk tilknyttet en region efter bopælsadressen. Nye medlemmer opfordres til aktivt at tage kontakt til de ERFA-grupper, som de måtte være interesserede i at deltage i.
Konkret foreslås det, at der startes med et pilotprojekt for at prøve ideen af. Det kunne være Fyn med øer, som er et velafgrænset geografisk område, og som har et passende antal medlemmer, og som har den samme problematik med “hvide pletter på landkortet”, som man ser på landsplan. Jens Wichmann nævner også muligheden for et pilotprojekt i Sydjylland. Den foreløbige konklusion blev, at man er positive over for strukturforslaget, og at Fyn er velegnet som den første forsøgsregion.

VitiNord i Danmark/Sverige i 2018?
Søren Kofoed Nielsen orienterede om VitiNord, et initiativ, der er udsprunget fra USA; men hvor der afholdes konference hvert 3. år skiftevis i USA og Europa. På den seneste konference i Nebraska i efteråret 2015 lagde FDV billet ind på at afholde konferencen i Danmark i 2018. På konferencen gav Föreningen Svenskt Vin imidlertid også udtryk for, at man gerne ville afholde konferencen i samarbejde med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), og der er nu lagt op til, at den afholdes i samarbejde mellem Sverige og Danmark. Det tværnationale samarbejde åbner mulighed for at søge EU-støtte, som vil være en væsentlig økonomisk forudsætning for arrangementet, eller i hvert fald for at holde deltagerbetalingen på et acceptabelt niveau. Muligvis kan vinproducenter på den sydlige halvkugle også være interesserede i at deltage.
Det ligger foreløbig kun fast, at konferencen skal være i 2018, men tidspunkt på året er endnu ikke fastlagt. De tidligere konferencer har ligget sidst på efteråret; men det vil vi som (med)arrangør gerne have indflydelse på, ligesom på det faglige program, der bør afspejle placeringen i Norden og de forhold for vinavlen, som vi har her.
Det samlede budget vil være ca. 1 million danske kroner. Det er meningen, at konferencen økonomisk skal være selvbærende, men der kan blive tale om, at nogen skal stille en underskudsgaranti.
Der er en række forhold, som skal på plads, og en værtsorganisation på 5-12 personer skal sikre, at opgaverne planlægges og udføres. Der ud over vil der blive brug for mange praktiske hænder ved selve afviklingen.
En forudsætning for dansk deltagelse vil være, at Danske Vingaarde er interesseret i at samarbejde, og det er også væsentligt, at Københavns Universitet vil være indstillede på at deltage.
Selv om der stadig er mange uafklarede forhold, var der generelt tilslutning og interesse for at afholde konferencen i samarbejde med svenskerne.

Ny hjemmeside
Knud Zangenberg orienterede om arbejdet med at finde den rette leverandør af en ny hjemmeside. Der har været kontakt med fire firmaer, hvoraf 2 har givet tilbud. Der er valgt en leverandør, som har lagt en tidsplan, som betyder lancering i april 2016.
Ole Stauning redegjorde for den nuværende hjemmesides tilblivelse og udvikling, og de problemer, som er affødt heraf. Der arbejdes imod en hjemmeside med ét fælles login og som løser problemet med de forskellige databaser. Webshop, online-booking samt regnskabssystemet skal alt sammen også være integreret.