skip to Main Content

Livlig generalforsamling i Foreningen af Danske Vinavlere

Lørdag den lørdag den 16. april 2016 blev FDV’s generalforsamling som flere gange tidligere afholdt på AU Forskningscenter Årslev lidt syd for Odense.

Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen. Det er på ingen måde imponerende; men på den anden side bedre end lavpunktet på 25 for fire år siden, og forløbet af generalforsamlingen tegnede på mange måder lovende for foreningsaktiviteten fremover.

Efter formand Knud Zangenbergs velkomst blev Torben Toldam-Andersen valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at formalia omkring indkaldelsen til generalforsamlingen var overholdt. Foreningens sekretær Børge Alstrup blev valgt som referent, dagsordenen blev godkendt og Hans Münter og Leif Ganderup blev valgt som stemmetællere.

Derefter aflagde formanden bestyrelsens beretning for det forløbne år. Ved fremlæggelsen supplerede formanden den skriftlige beretning, som kan læses på side 9 i Vinpressen nr. 1, 2016. Følgende emner fik særlig omtale:

• Samarbejdet med brancheforeningen Danske Vingaarde. Der har været afholdt en række møder imellem bestyrelserne i det forløbne år. Danske Vingaarde havde efter deres generalforsamling primo april sendt et brev til FDV med forslag om at nedsætte et fælles udvalg med henblik på at samle foreningerne. Det foreslås også, at Dansk Forum for Frugtvin kontaktes om mulig inddragelse i en fælles struktur.

• Vinhøsten i 2015. En opgørelse viser, at de blå druer er langt værre ramt af den dårlige vækstsæson end de grønne, idet høsten af grønne druer i 2015 er faldet med 26% mod de blå druers fald på 50%. Det må give anledning til nogle overvejelser ved ny- og genplantning.

• Den nye hjemmeside: Der har været kontakt med fire potentielle udviklere, hvoraf et firma ikke arbejdede med open source, som vi ønsker, og to andre takkede nej opgaven, fordi den var for stor eller for kompleks. Valget af leverandør gav således mere eller mindre sig selv. Det må forudses, at prisen bliver mere end det dobbelte af de kr. 100.000, der blev omtalt på seneste generalforsamling. Der kan tidligst skiftes hjemmeside efter Dansk Vinskue 2016, idet alle tilmeldinger m.v. kører over hjemmesiden.

• Dansk Vinskue 2015 i Odder var et meget flot arrangement, og bestyrelsen udtrykte også tak til de medlemmer, som holdt åben vingård i forbindelse med Vinskuet.

• Der arbejdes fortsat med den ny regionsstruktur med Fyn som pilotprojekt. Her blev der afholdt et stiftende medlemsmøde sidst i marts. Det er under overvejelse at lade endnu en region starte op, så der er mulighed for at sparre.

• Vinterseminarer: Det bliver for langt at køre, hvis det kun holdes et sted i Danmark. Derfor er det besluttet, at der holdes vinterseminar to steder. I 2016 var det i Malling og Ringsted. Der var 3 gange flere deltagere i Jylland end på Sjælland!

• Dansk Vindag: Det er et betydningsfuldt arrangement i forhold til offentligheden og i forhold til at tiltrække nye medlemmer. Så stor tak til alle, der holder åben vingård.

• Udvikling i medlemstallet: I 2015 mistede vi 26 medlemmer, medens medlemstallet er mindsket med 126 gennem de seneste to år. Tallene tyder på en opbremsning i tabet af medlemmer. Alligevel er det meget væsentligt at have fokus på medlemsrekruttering og fastholdelse af medlemsskaber.

Herefter blev beretningen sat til debat.

Formanden for Danske Vingaarde Leif Ganderup uddybede henvendelsen og ønsket om sammenlægning. Der blev fra salen fremført forskellige argumenter for og imod. Forsamlingens konklusion blev, at der skal foretages et udredningsarbejde, der skal udmunde i et forslag, som kan behandles på en kommende generalforsamling.

Vedrørende den nye hjemmeside blev det foreslået, at vi skulle benytte de forskellige sociale medier meget mere i stedet for kun at lægge vægt på hjemmesiden. FDV’s webudvalg kunne oplyse, at dette er med i strategien siden efteråret 2015; men at det er et spørgsmål om ressourcer. Man har set det som mest presserende at få en ny hjemmeside; men der kan sidenhen tilføjes FB m.v.

Vedrørende Dansk Vindag blev der opfordret til, at FDV gør meget mere ud af at oplyse om arrangementet. Idéen om at oprette vinruter blev også nævnt (der eksisterer mindst én idag). Endelig er det vigtigt, at hver enkelt selv er aktiv med at kontakte pressen lokalt.

Vedrørende udviklingen i medlemstallet: Frede Thomsen rejste spørgsmålet om medlemskab skal være personligt. Der er angiveligt flere ”medlemmer”, som ikke er personer, men selskaber, vingårde el.lign. Til det blev det oplyst, at der findes ”medlemmer”, som blot er registreret for at modtage Vinpressen. De er ikke egentlige medlemmer, betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret.

Beretningen blev herefter godkendt.

Dernæst fremlagde kasserer Harry Skydsgaard regnskabet for 2015 og knyttede oplysende bemærkninger til enkelte poster, primært hvor regnskabet afveg fra budgettet. Regnskabet blev godkendt.

Per Bach havde fremsat et ændringsforslag til foreningens vedtægter. Forslaget indebar ændringer til vedtægternes §4 og §8. Essensen af det var dels, at kandidater til de bestyrelsesposter, hvor til der er direkte valg, nemlig formand og kasserer, skulle være opstillet forud for generalforsamlingen med samme frist som for forslag til vedtægtsændringer, dels at valgbarhed til disse poster forudsatte et års anciennitet i foreningsmedlemsskabet. Efter debat kom de to vedtægtsændringer til afstemning hver for sig. Annoncering af kandidatur 14 dage før generalforsamling blev forkastet med 13 for og 17 imod. Anciennitet som forudsætning for valgbarhed blev forkastet med 9 for og 22 imod.

Frede Thomsens havde indsendt et forslag vedrørende kassererens regnskabsmæssige baggrund. Frede ønskede en hensigtserklæring om, at bogføring og opstilling af årsregnskabet skulle udføres af en regnskabsmæssigt uddannet person. Bestyrelsen tilkendegav, at man var indstillet på at følge intentionerne i forslaget, og at det allerede var muligt, at en kasserer kunne uddelegere bogføringen til en regnskabsmæssigt uddannet person. Frede fastholdt, at forslaget ønskedes sat til afstemning. 4 stemte for og 24 stemte imod.

Bestyrelsen ønskede det desuden til afstemning, om FDV skulle engagere sig i afholdelsen af konferencen VitiNord 2018. Der har før været et ønske i FDV om et dansk værtsskab for VitiNord, og bestyrelsen mener, at foreningen nu har ressourcerne til at afholde VitiNord 2018 i samarbejde med de svenske vinavlere m.fl. Universiteterne i Lund og København har således begge givet samtykke om at deltage. Søren Kofoed Nielsen omtalte bestyrelsens arbejde med VitiNord og samarbejdet med universiteterne og svenskerne, og fremlagde en SWOT-analyse. Bestyrelsen havde overfor samarbejdsparterne betinget sig, at generalforsamlingen skulle bakke op om initiativet. For forslaget stemte 26, imod stemte ingen, mens tre undlod at stemme.

Næste punkt på dagsordenen var budget for 2017 og fastsættelse af kontingentet. Et lettere revideret budget for 2016 og budgettet for 2017 blev gennemgået af kassereren. Forslaget var baseret på fortsat kontingent på 450 kroner årligt. Budget og kontingent blev vedtaget.

Dernæst var der valg til bestyrelsen. Formanden var ikke på valg; men det var kasserer Harry Skydsgaard og han ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Hans Münter fra Ryomgård på Djursland. Hans præsenterede sig selv og sin baggrund og blev valgt med akklamation. Formanden rettede en stor tak til den afgående kasserer. Søren Kofoed Nielsen, Lars Holt og Jørgen Broe blev alle tre genvalgt til bestyrelsen med akklamation. Anita Vesterdoft modtog genvalg som suppleant, og Kenneth Højensgaard Jensen blev forslået af bestyrelsen til den vacante suppleantpost, og han præsenterede sig selv. Begge blev valgt med akklamation. Else Andersen blev genvalgt som revisor med akklamation. Det lykkedes ikke forsamlingen at vælge en revisorsuppleant.

Generalforsamlingen afsluttedes af dirigenten. Formanden takkede forsamlingen for god ro og orden og takkede dirigenten.