skip to Main Content

Lokalgruppelandsmøde 2017

FDV’s årlige ERFA- og lokalgruppe landsmøde
blev afholdt på Danhostel Kerteminde den 21. januar 2017.

I mødet deltog Bjarne Ingstrup fra ERFA-gruppen for mousserende vin, Frede Thomsen repræsenterende Østjyske Vinavlere, Jens Wichmann fra Lokalgruppe Syd-Sønderjylland, Ole H. Andersen fra Nordjyske Vinavlere, den ny lokalformand i lokalgruppe Djursland Bo Bendtsen, Lars Jacobsen repræsenterende Svendborg/Nyborg og opland, Ole N. Østergaard fra Vinavlergruppen Midtjylland, Keld Oldin og Hans Nielsen fra Sydsjælland, Karl Johan Bendorf, den ny lokalformand for Sydvestjyske Vinavlere, sammen med Tommy Petersen, Eva Jensen fra ERFA-gruppen Vestegnen, og Hans Jørgen Jørgensen fra en nystiftet lokalgruppe Skive-Mors. Desuden fra FDV’s bestyrelse Kim Møllebro Hansen, som også er kontaktperson for lokalgruppe Midtsjælland, Ejgil Kølbæk som er kontaktperson for Nordvestjyske Vinavlere, Lars Holt som er kontaktperson for Sydsjælland, formand Knud K. Zangenberg, næstformand Søren Kofoed Nielsen, kasserer Hans Münter, Jørgen Broe, Søren Kongsted, Anita Vesterdorf og Kenneth Højsgaard Jensen. Endelig var også redaktør og webmaster for FDV’s nye website Ole Stauning til stede.

I den første del af mødet deltog også Zachary Brierley, vinmager på Dyrehøj Vingård.

Velkomst ved formand Knud K. Zangenberg

Knud bød deltagerne velkomne og præsenterede planerne for dagen – en dagsorden som i øvrigt gennemgik en eller to tilretninger i dagens løb.

Den nye regionsstruktur

FDV’s bestyrelse besluttede ultimo 2015 at iværksætte et forsøg med henblik på at organisere FDV i en regionsstruktur. Fyn blev valgt som område for dette forsøg.
I foråret 2016 blev FDV’s medlemmer på Fyn indkaldt til møde om dette på Dalum Landbrugsskole. Bestyrelsens plan blev fremlagt, og efter en del diskussion blev der nedsat en styregruppe blandt de fremmødte, der skulle arbejde videre med regionen.
Arbejdet i denne gruppe gik imidlertid lidt skævt og førte til dens gradvise opløsning. FDV’s bestyrelse besluttede ultimo 2016 at give regionsstrukturen endnu en chance ved at nedsætte et nyt udvalg, som p.t. består af Leif Ganderup og Jørgen Broe. Leif og Jørgen vil, eventuelt i samarbejde med flere, starte forsøget op i løbet af foråret / sommeren 2017.
Fra salen (ONØ) argumenteres for regionale foreninger med egne vedtægter og kontingent, som det f.eks. kendes fra biavlerne; men sådan er bestyrelsens regionsstruktur ikke tænkt.

Ny hjemmeside, hvad nu

Knud redegjorde for situationen, suppleret af Ole Stauning. FDV’s hjemmeside har været et “smertensbarn” i en årrække. Umiddelbart efter generalforsamlingen i 2015 blev der oprettet et nyt webforum for at få taget ordentligt hånd om de vedvarende problemer. Gruppen holdt 5 møder i 2015, først 2 for at tilrettelægge projektet og dernæst 3 med potentielle leverandører af den nye hjemmeside. Der var kontakt til andre leverandører, som ikke førte til møder. I december 2015 stod det klart, at kun en af de kontaktede udviklere ønskede at afgive tilbud, hvilket afgjorde valget af leverandør. Der blev derefter udarbejdet en handlingsplan for projektets gennemførelse med deadline 1. juli 2016. Denne dato er efterfølgende blevet skubbet flere gange, og FDV har derfor nu besluttet at meddele leverandøren en kort, definitiv tidsfrist til at færdiggøre projektet, hvorefter webforum vil træde sammen og prioritere gennemførelsen af vores udestående krav og ønsker og om nødvendigt finde en anden leverandør til at færdiggøre de manglende ydelser.

Fremtidige vinskuer, nye bedømmelsesregler m.m.

Zachary “Zack” Brierley, som er vinmager på Dyrehøj Vingård beskrev et nyt bedømmelsessystem, der tænkes indført ved de de fremtidige vinskuer. For at indhente erfaringer med det, vil det blive benyttet som et forsøg til Dansk Vinskue i august, som supplement til det traditionelle bedømmelsessystem.

VitiNord 2018

Søren Kofoed orienterede: Arbejdet med planlægningen til VitiNord konferencen går som forventet. Vi regner med at begynde at søge sponsorer i foråret 2017. I slutningen af 2017 vil der være behov for hjælpere til de mange forskellige opgaver i forbindelse med afholdelsen af den del af konferencen, der afholdes i Danmark, ligesom svenskerne vil søge hjælpere til den svenske del af konferencen.

Herefter blev mødet afbrudt af frokostpausen. Forplejningen er i top på Danhostel Kerteminde.

Der er brug for aktive

Efter frokosten efterlystes en ny formand for det udvalg, der står for planlægning, forberedelse og afvikling af Dansk Vinskue, idet Kim M. Hansen havde takket af efter gennemførelsen af vinskuet i 2016, efter en hel del år som aktiv i vinskueudvalget. Vinskuet i 2017 skal afvikles i august på Fyn. Det haster efterhånden med aftaler om lokaliteten og overnatningsmuligheder. Udvalgsformanden refererer til FDVs bestyrelse og udvalget har ret frie rammer.

Der blev desuden gjort opmærksom på, at to af bestyrelsens medlemmer, som er på valg til generalforsamlingen i april, ikke ønsker at genopstille, så der bliver to “ledige” bestyrelsesposter. Deltagerne opfordredes til at overveje, hvem der kunne være kandidater til dem.

Sammenlægning af Dansk Forum for Frugtvin, Danske Vingaarde og FDV

Hver af de tre foreninger har deres styrker, og erhvervsavlerorganisationerne udfører et professionelt arbejde omkring myndighedskontakt og markedsføring. Men det er FDV, der organiserer den brede medlemskreds – og de fleste erhvervsavlere er også med i FDV. Danmark er nok for lille til sådan en differentiering i tre organisationer, og det kan være et problem at løfte arbejdet omkring for eksempel vinskuerne, hvis man ikke løfter i flok. Der er derfor en bred interesse for en fusion. Forsamlingen havde en diskussion af demokrati og af de sædvanlige problemstillinger, så som differentieret kontingent, og de konflikter, der tidligere har været mellem hobbyvinavlerne og erhvervsvinavlerne, f.eks. omkring bedømmelse af vine ved vinskuerne.

Input/information fra Lokal/Erfa grupperne

Mødet afsluttedes med den traditionelle og obligatoriske runde med fremlæggelse af aktiviteter og initiativer i de enkelte lokal- og ERFA-grupper til gensidig inspiration. De enkelte indlæg vil ikke blive beskrevet her; men der var generelt et højt aktivitetsniveau i de repræsenterede grupper. Der er opstået en ny lokalgruppe på Mors. Og gruppen på Djursland har fået ny formand.

Et velorganiseret, velgennemført og inspirerende møde kunne derefter afsluttedes rettidigt.