skip to Main Content

En konstruktiv generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Foreningen Dansk Vin, som altid finder sted i foråret, blev i år – som i flere af de foregående år – afholdt på AU Forskningscenter Årslev. Det var lørdag den 7. april 2018. Der var mødt 34 stemmeberettigede op. De fremmødte var engagerede og aktivt deltagende i en generalforsamling, der var vel struktureret og konstruktiv i sit forløb.

Efter valg af dirigent og referent blev dagsordenen godkendt med den tilføjelse, at der også ville blive fremlagt et revideret budget for 2018 under punkt 8, fremlæggelse af budget.

Indledningsvis gennemgik formand Knud Zangenberg bestyrelsens beretning for det forløbne år, den kan downloades her. Fra den efterfølgende debat kan nævnes:
I forbindelse med indlemmelsen af Danske Vingaarde og Dansk Forum for Frugtvin i FDV er der blandt andet sket en revision af udvalgsstrukturen. Det blev foreslået fra salen, at der laves et udvalg for erhvervsavlere, på samme måde som der er etableret et for frugtvin. Formand Knud Zangenberg oplyste, at udvalgsstrukturen er dynamisk, og at hvis der er behov for nye udvalg, vil de blive etableret.
Jean Becker rejste kritik af det seneste vinskues dommerbedømmelser og manglende dommerkommentarer. Det blev oplyst, at der er planlagt flere ændringer til det kommende vinskue, herunder arbejdes der med paneler på seks dommere mod tidligere tre og med mere individualiserede bedømmelser, hvor dommerne ikke længere sidder sammen i hold og har mulighed for at påvirke hinanden. De større paneler betyder, at en dommers eventuelle afvigende vurdering ikke slår så meget igennem, og derfor afskaffes samtidig omsmagningerne. Endvidere er det besluttet, at dommerkommentarerne helt afskaffes.

Derefter fremlagde kasserer Hans Neergaard Münter regnskabet for 2017 og knyttede kommentarer til det store underskud i forhold til budgettet. En ændret praksis vedrørende periodisering er ansvarlig for en betydelig skævvridning af billedet, idet den har medført både at udgifter fra 2016 optræder på regnskabet for 2017, ligesom udgifter vedrørende 2018 er bogført i 2017. Desuden har der på de foregående ordinære generalforsamlinger været indhentet forsamlingens accept af, at betydelige ikke budgetlagte udgifter til hjemmesideudvikling ville blive afholdt. Det fremlagte regnskab blev enstemmigt godkendt.

Jørgen Broe og Ole Stauning havde gennemgået det sæt vedtægter, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling sidste år som en tilpasning til foreningens bredere appel til også frugtvinsproducenter og det øgede fokus på en varetagelse af erhvervsinteresser, og foreslog en række småjusteringer af korrekturagtig karakter, som ikke ændrede ved vedtægternes betydning som sådan.

Dernæst fremlagde kassereren et revideret budget for 2018, budgettet for 2019 og bestyrelsens forslag til kontingenter for 2019. Grundkontingentet blev foreslået forhøjet fra 450 kr. til 480 kr. – med et produktionsafhængigt tillægskontingent for erhvervsavlere på 500, 1.000 eller 1.500 kr. årligt. Bestyrelsens forslag til kontingent, det reviderede budget for 2018 og budgettet for 2019 blev enstemmigt godkendt.

Så var man nået frem til valgene til bestyrelsen. Formand Knud Zangenberg var ikke på valg. Kasserer Hans Neergaard Münter ønskede ikke genvalg som kasserer. Lilian Fruergaard Madsen blev i stedet foreslået af bestyrelsen og valgt. Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Tidligere var der 3 medlemmer på valg hvert år; men ifølge de nye vedtægter skulle antallet af bestyrelsesmedlemmer (inklusive formand og kasserer) reduceres til 7. Der er derfor i lige år kun 2 poster at besætte, mod 3 i ulige år. På valg var næstformand Søren Kofoed Nielsen, der ikke ønskede at genopstille, Lars Holt og Jørgen Broe, der ønskede at kandidere til en “mindre” post. Bestyrelsen foreslog på den baggrund Lars Holt og Hans Neergaard Münter, som begge blev valgt. Ejgil Kølbæk og Søren Kongsted ønskede desuden at fratræde deres bestyrelsesposter midt i perioden, og de skulle derfor erstattes af 2 nye medlemmer valgt for det resterende år. Bestyrelsen foreslog Jean Becker og Harald Krabbe, og begge blev valgt. Der skulle også vælges 2 suppleanter for 1 år, og der var 3 kandidater, så der blev afholdt skriftlig afstemning. Resultatet var, at Jørgen Broe blev førstesuppleant og Anders Andersen blev andensuppleant. Der skulle yderligere vælges en intern revisor for 2 år, Else Andersen ønskede ikke genvalg, og forsamlingen valgte i stedet Claus Skov Christensen. Der var genvalg til revisorsuppleant Mads Rosell Jørgensen.

Under eventuelt blev det oplyst, at dette års vinskue afholdes lørdag den 1. september på Hotel Comwell i Kolding. Torben Toldam-Andersen omtalte Jens Heinemeyers tilbud om etablering af 3-dages praktisk kursus, som havde været opslået i Vinpressen og internt på hjemmesiden. Der var imidlertid kun kommet 8 tilmeldinger, og det var nødvendigt med mindst 10 kursister. Det overvejes at søge ERASMUS-støtte til etablering af en dansk praktisk uddannelse. Flere tilkendegivelser fra salen bakkede op om dette initiativ. Endelig takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for foreningen og forsamlingen for god ro og orden under afviklingen af generalforsamlingen.