skip to Main Content

Danske Vingaarde ønsker tættere samarbejde med FDV

Den femte ordinære generalforsamling i brancheorganisationen Danske Vingaarde blev afholdt hos Aqua Vitae Sydfyn i Skårup lørdag den 2. april 2016.

Mødet indledtes med, at forsamlingen valgte Jan Nyholmgaard til dirigent og Jette Haugaard til referent. Derefter aflagde formand Svend Aage Hansen sin beretning for 2015, og den blev godkendt med applaus.

Dernæst fremlagdes det reviderede regnskab. Da det var Svend Aage Hansen, som havde varetaget den praktiske del af kassererfunktionen, var det også ham som gennemgik regnskabet. For 2015 havde man ændret kontingentet fra at afhænge af virksomhedens størrelse til at være ens for alle. Regnskabet udviste imidlertid væsentligt mindre kontingentindtægt end man havde budgetteret med. Budgettet var desuden markant overskredet i forbindelse med rejseudgifter til møder med myndighederne. Yderligere havde Dansk Vinshow 2015 haft en omsætning på under 1/3 af det budgetterede. Forsamlingen godkendte regnskabet.

Svend Aage Hansen fortsatte med at fremlægge budgettet for 2017 og man fastlagde medlemskontingentet. Der var en del debat under dette punkt. Det blev påpeget, at med den nuværende udvikling var foreningens økonomi ikke holdbar på sigt, og man foreslog derfor et udstrakt samarbejde med de to øvrige vinavlerforeninger. Der var åbenhed i forsamlingen overfor, at de tre foreninger på sigt fusioneres, og bestyrelsen blev pålagt at arbejde videre med dette. På den baggrund blev det besluttet at opretholde kontingentet for 2016 på samme størrelse som i 2015, og at kontingentforhøjelsen til 2.000 kr. sker i 2017. Det blev desuden besluttet, at det skulle tilstræbes, at der allerede i indeværende år afholdes ét fælles vinskue.

Man gik videre med valg til bestyrelsen. Leif Ganderup blev valgt som ny formand, og som kasserer blev Svend Aage Hansen valgt. Yderligere blev Ib Skjærlund og Jette Haugaard genvalgt som bestyrelsesmedlemmer og Carsten Andersen blev genvalgt som suppleant. Jan Thrysøe, Jørgen Sejer og Nicolai Agger var ikke på valg. Som revisor blev Jens-Erik Jørgensen genvalgt, Dina Nyholmgaard var ikke på valg, og som ny revisorsuppleant blev valgt Jean Becker.

Den tiltrædende formand, Leif Ganderup, lukkede generalforsamlingen med at takke Svend Aage Hansen for hans store indsats som formand.